Listen to the song and choose eight names of places you hear.

Posłuchaj piosenki i wybierz osiem nazw miejsc, które usłyszysz.